DOPRAVA ZDARMA přes Balíkovnu!

Reklamace a vrácení

Mrzí nás, pokud není něco tak, jak mělo být a stala se nějaká chyba.
 
Jak výrobek reklamovat?
 

O reklamaci nás, prosím, nejprve informujte prostřednictvím shop@branity.cz, abychom o tom věděli a urychlili tak vyřízení vaší žádosti. Zásilky nezasílejte zpět s dobírkou. Posílejte zásilku pouze se sledovacím číslem, aby byla k dispozici data o podání zásilky.  Reklamované zboží poté zasílejte na níže uvedenou adresu spolu s přiloženým dokladem o koupi a vyplněným formulářem.

 
Brani s.r.o.
Poděbradova 28 
Brno - Královo Pole
612 00

Reklamační řád

O reklamaci nás, prosím, nejprve informujte emailem. Adresa pro zaslání zpětné zásilky je Brani s.r.o., Poděbradova 28, Brno - Královo Pole, 612 00. Nepřijímáme zásilky poslané na dobírku. Posílejte zásilku pouze se sledovacím číslem, aby byla k dispozici data o podání zásilky.

Zakoupení věci je spotřebitel povinen prokázat předložením kopie kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Nemůže jako spotřebitel uplatnit práva z vad, které si sám způsobil nevhodným zacházením se zbožím, nebo o kterých při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které bylo vzájemně dohodnuto snížení ceny. Prodávající neodpovídá ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v dvaceti čtyř měsíční lhůtě od převzetí zboží. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Jakmile je reklamace vyřízena, spotřebitele prodávající vyrozumí. Reklamace vyřizuje prodávající v zákonné lhůtě, nejpozději do třiceti dnů od uplatnění. Zásilky nelze zpět poslat s dobírkou, prodávající má právo takové zásilky odmítnout.

Jak výrobek vrátit?

O vrácení nás, prosím, nejprve informujte prostřednictvím shop@branity.cz, abychom o tom věděli a urychlili tak vyřízení vaší žádosti. Zásilky nezasílejte zpět s dobírkou. Posílejte zásilku pouze se sledovacím číslem, aby byla k dispozici data o podání zásilky. Při vrácení zboží plně hradíte náklady spojené s vrácením zboží.  Zboží, které chcete vrátit do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu, poté zasílejte na níže uvedenou adresu, spolu s přiloženým dokladem o koupi a vyplněným formulářem. Uplatnit odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze zboží, které nebylo zhotoveno na zakázku nebo upravováno na přání zákazníka, a to nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží, v opačném případě můžeme zásilku odmítnout. 

 
Brani s.r.o.
Poděbradova 28 
Brno - Královo Pole
612 00

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

O odstoupení nás, prosím, nejprve informujte na email. Spotřebitel má právo odstoupit od kuní smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, pouze v případě, pokud nebylo zboží dělané na zakázku a upravované na přání zákazníka, pokud spotřebitel zašle zpět zboží, na které nelze uplatnit právo pro odstoupení od kupní smlouvy, má prodávající právo zásilku odmítnout. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni, kdy on nebo jím určená třetí osoba, převzala zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Brani s.r.o., se sídlem Košinova 18, 612 00 Brno-Královo Pole, identifikační číslo: 04580133, formou jednostranného právního jednání - spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný ke stažení výše a přidat ho do zásilky s vráceným zbožím, případně přiložit ke zboží vlastní formulář. Vrácené zboží spolu s dokladem o koupi spotřebitel zašle na adresu Brani s.r.o., Poděbradova 28, Brno - Královo Pole, 612 00.  Zásilky nelze zpět poslat s dobírkou, prodávající má právo takové zásilky odmítnout. Spotřebitel bere na vědomí, že zásilku zašle pouze se sledovacím číslem, aby byla k dispozici data o podání zásilky.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený), a to, jestliže spotřebitel neodstupuje od kupní smlouvy jen částečně (vrátí jen část zboží). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl použitý pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jiný. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Platbu má prodávající prodávající právo pozdržet do doby než obdrží zpět vrácené zboží. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.